Σε όλες τις δραστηριότητές της η TE.NA. Α.Τ.Ε.Β.Ε. ασκεί το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008. Η TE.NA. Α.Τ.Ε.Β.Ε. δεσμεύεται να μειώσει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, με την υιοθέτηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004. Ακόμη, η εταιρεία, με το ISO 18001:2008 προσφέρει ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.