Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ – CSR Corporate Social Responsibility) είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και απαιτητικούς τομείς δραστηριότητας για την επιχείρησή μας, έτσι ώστε να πετύχουμε την ισόρροπη αντιμετώπιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργίας μας και βασίζεται στο τρίπτυχο της οικονομικής ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής. Η στρατηγική λειτουργίας της ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ με στόχο την αειφορία της, βασίζεται στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για:

την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την εφαρμογή ορθών εργασιακών προτύπων για Διασφάλιση της Υγιεινής & Ασφάλειας όλων των εργαζομένων, την φροντίδα για τη βελτίωση των πρακτικών εργασιών, την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων , την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και την προστασία του περιβάλλοντος, την υπεράσπιση των ηθικών πρακτικών αγορών και την ενίσχυση της διαφάνειας.